Hydrobudowa Polska SA

Artykuły - Hydrobudowa Polska SA (256)

 • Delegowanie członków Rady Nadzorczej - aktualizacja informacji

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2012 z 4 grudnia 2012 r., Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2013 r. powziął informację o przyjęciu w dniu 2 marca 2013 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o przedłużeniu okresu oddelegowania Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
 • Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 91/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 5 grudnia 2012 r. Pan Rafał Damasiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Rafał Damasiewicz objął funkcję Wiceprezesa spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. 4 czerwca 2003 roku. W 2007 roku, w związku z przejęciem spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. prze
 • Otrzymanie zawiadomienia od ING o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

  Raport bieżący nr 89/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny ("ING") o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku transakcji rozliczonych w dniu 9 listopada
 • Niespełnienie się warunku umowy znaczącej zawartej pod warunkiem rozwiązującym

  Raport bieżący nr 40/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 8 listopada 2012 roku powziął informację o niespełnieniu się jednego z dwóch warunków rozwiązujących, pod którymi została zawarta umowa pomiędzy Emitentem (Wykonawca) a spółką Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku (Zamawiający) w przedmiocie kompleksowego wykonania robót teletechnicznych i AKPiA w ram
 • Odstąpienie od umowy

  Raport bieżący nr 39/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Atrem S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 listopada 2012 r. powziął informację o doręczeniu w dniu 7 listopada 2012 r. oświadczeń syndyka masy upadłości spółki Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej, działającego w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
 • Zawarcie umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 38/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 7 listopada 2012 roku zostały zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM umowy ze spółką Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku (Zamawiający) na łączną wartość 11.209.163,35 zł netto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca), przedmiotem której jest kompl
 • Rezygnacja Członków Zarządu

  Raport bieżący nr 88/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 7 listopada 2012 r. Pani Agnieszka Grzmil oraz Pan Maciej Klimacki złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Maciej Klimacki, który został powołany do Zarządu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r. i pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki, nie wskazał powodu rezygn
 • Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki zależnej HYDROBUDOWA POLSKA

  Raport bieżący nr 96/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej powziął w dniu 17 września 2012 roku informację o otrzymaniu przez spółkę zależną HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej wydanego w dniu 13 września 2012 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych (Sąd) Postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację
 • Modyfikacja wniosku HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej o ogłoszenie upadłości.

  Raport bieżący nr 93/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o powzięciu informacji o złożeniu przez spółkę zależną HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w dniu 10 września 2012 roku do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, modyfikacji wniosku z dnia 04 czerwca 2012 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (o którego złożen
 • Hydrobudowa może zwolnić nawet 850 osób

  Hydrobudowa może zwolnić nawet 850 osób

  Nawet 850 osób może stracić pracę w poznańskiej Hydrobudowie S.A. - poinformowa rzecznik prasowy spółki Jakub Miler.