HOTBLOK

Synonimy:
HOT,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - HOTBLOK (159)

 • HOTBLOK S.A. - uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie określenia dnia podziału akcji.

  Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012r. otrzymał uchwałę nr 357/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 16 maja 2012r., w której Zarząd KDPW S.A. postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki HOTBLOK S.A. z 1 zł. (jeden złoty) na 0,20 zł. (dwadzieścia groszy), dzień 23 maja 2012r. jako dzień podziału 14 000 000 akcji Spółki HOTBLOK S.A. oznaczonych kodem PLHOTB000011 na 70 000 000 akcji Spółki HOTBLOK S.A.
 • HOTBLOK S.A. - skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012r.

  Zarząd HOTBLOK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012r.Załączniki:raport skonsolidowany za I kwartał 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 542.4 kBOsoby reprezentujące spółkę:Robert Flak - Prezes ZarząduKrzysztof Szymański - Wiceprezes Zarządu
 • Raport miesięczny Spółki za kwiecień 2012 roku.

  Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Załączniki:Raport miesięczn
 • Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2012 roku.

  Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: W kwietniu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mo
 • HOTBLOK S.A. - raport miesięczny za kwiecień 2012r.

  Zarząd HOTBLOK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2012 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta. W miesiącu kwietniu 2012 roku, Spółka HOTBLOK rozpoczęła produkcję bloczków Hotblok na zmodyfikowanych i unowocześnionych liniach produkcyjnych przeniesionych do ZUP Chrośnica - Spółki zależnej. Zgodnie z harmonogramem zostały zrealizowane zamówienia od naszego Partnera handlowego z Czech, firmy Zlaty DUM, oraz dostawy na krajowe
 • HOTBLOK S.A. - zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

  Zarząd HOTBLOK S.A. informuje , że w dniu 9 maja 2012r. otrzymał informację z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki. Zmiany w KRS obejmują: 1. Zmiana § 2 Statutu: zmiana siedziby Spółki z miasta Sosnowiec na miasto Warszawa 2. Zmiana § 8 Statutu: dokonanie podziału (splitu) akcji w stosunku 1:5, w wyniku którego § 8 otrzymał brzmienie: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.000.000,00 zł
 • Nabycie obligacji

  Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.05.2012r. na mocy umowy kupna - sprzedaży nabył od spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku 14.072 obligacji serii A spółki Investment Friends S.A. w Warszawie. Nabycie przez Emitenta 14.072 przedmiotowych obligacji o wartości nominalnej 270,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 3.799.440,00 zł. nastąpiło po cenie emisyjnej równiej 255,00 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną 3.588.360,00 zł.
 • HOTBLOK S.A. - zarejestrowanie przez Sąd zmiany siedziby Spółki

  Zarząd HOTBLOK S.A. informuje , że w dniu 9 maja 2012r. otrzymał informację z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą rejestracji przez Sąd zmiany siedziby Spółki. Nową siedzibą Spółki HOTBLOK S.A. jest miasto Warszawa. Adres Spółki : 00-825 Warszawa ulica Sienna 64. Zarząd HOTBLOK S.A. jednocześnie informuje, że zmianie nie uległy numery telefonów kontaktowych do Spółki. Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Infor
 • Zawarcie znaczącej umowy z Belgian Polish Investment

  Zarząd Financial Intermediaries Polska S.A. informuje, że 8 maja 2012 roku zawarł z Belgian Polish Investment sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, umowę na wyłączną obsługę transakcji leasingu zwrotnego portfolio nieruchomości biurowych i magazynowo- produkcyjnych, o łącznej wartości 80.000.000 zł: 1.Nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie, zabudowanych halami o łącznej powierzchni magazynowo- produkcyjnej 60.000 m2, w 50 proc. wynajętych, na dwóch niezależnych działkach o pow
 • HOTBLOK S.A. - zmiany w składzie Zarządu Spółki.

  Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012r. podjęła uchwałę, mocą której z dniem 9 maja 2012r. ustaliła dwuosobowy skład Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza z dniem 9 maja 2012 roku powołała Pana Roberta Flaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Szymańskiemu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Informacje o nowo powołanym Prezesie Zarządu zos