Gazeta Podatkowa

Artykuły - Gazeta Podatkowa (270)

  • Nowości dla rejestrujących własne firmy

    Nowości dla rejestrujących własne firmy

    Z dniem 19 maja br. weszły w życie zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawodawca ustalił dość długie, bo 6-miesięczne, vacatio legis. Zmiany w ustawie mają na celu przede wszystkim usprawnienie działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mówi się dziś, że nie spełnia swoich funkcji, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i urzędników.
  • Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

    Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

    Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - a będzie ono w przyszłym roku wynosić 1.850 zł - rzutuje na zakres odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków wobec fiskusa. Przesunie się granica kwalifikacji czynów polegających na uszczupleniu należności podatkowej. Wzrosną grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
  • Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej

    Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej

    Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tym samym zarejestrowanie własnej firmy możliwe jest pod warunkiem złożenia przez przyszłego przedsiębiorcę w ramach formularza CEIDG-1 oświadczenia o braku orzeczonych wobec niego zakazów wykonywania działalności gospodarczej. W związku ze zmianami w Prawie upadłościowym m.in. w orzekanych przez sądy zakazach wykonywania działalności gospodarczej, zajdą też zmiany w funkcjonowaniu CEIDG.
  • Nie zawsze dług składkowy wyłącza przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego

    Nie zawsze dług składkowy wyłącza przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego

    Niektórzy przedsiębiorcy nie zgłaszają się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia założenia firmy, tylko dopiero po jakimś czasie. Zdarza się, że w momencie zgłaszania do niego posiadają zaległości m.in. w składkach na ubezpieczenia społeczne za okresy sprzed dnia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego. Mają wtedy obawy, czy przez to ZUS nie wykluczy ich z tego ubezpieczenia. Okazuje się jednak, że takie zaległości nie mają wpływu na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
  • Uwaga na dwa reżimy klauzul niedozwolonych!

    Uwaga na dwa reżimy klauzul niedozwolonych!

    W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zasadniczo zmienią się zasady związane z uznawaniem postanowień umownych za klauzule niedozwolone. Stosowne decyzje podejmował będzie bowiem prezes UOKiK. Niestety, dla przedsiębiorców dotychczasowy rejestr obowiązywał będzie jeszcze 10 lat. Zatem przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o starym rejestrze i dodatkowo śledzić decyzje prezesa UOKiK.
  • Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji

    Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji

    Zgodnie z kodeksową zasadą pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na wynagrodzeniu.
  • Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem

    Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem

    Zbliżające się letnie miesiące to tradycyjnie czas wykorzystywania dłuższych urlopów wypoczynkowych. Wraz z sezonem urlopowym aktualizuje się temat dokonywania potrąceń z różnego rodzaju dopłat urlopowych czy świadczenia urlopowego. Zajęcie komornicze, pod pewnymi warunkami, może dotyczyć również takiego dofinansowania i to nawet wtedy, gdy pochodzi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • Jak sprzedawcy internetowi dostosowali się do zmiany przepisów konsumenckich?

    Jak sprzedawcy internetowi dostosowali się do zmiany przepisów konsumenckich?

    Mija pół roku funkcjonowania nowych przepisów konsumenckich, które wprowadziły znaczące zmiany w zakresie obowiązków przedsiębiorców dokonujących sprzedaży przez internet. Zmiana przepisów wiązała się dla nich z koniecznością przygotowania nowych regulaminów i dostosowania się do nowych regulacji prawnych.
  • Rozliczenie kosztów związanych z firmowym wyposażeniem

    Składnikami rzeczowego majątku wykorzystywanymi w działalności gospodarczej osób fizycznych są oprócz środków trwałych, czyli składników podlegających amortyzacji, również elementy tzw. wyposażenia. Wydatki poniesione na nabycie tych składników majątku podlegają generalnie zaliczeniu do kosztów podatkowych. Jednak, o ile te na środki trwałe rozliczane są w czasie, to te na wyposażenie bezpośrednio w kosztach. Wydawać by się mogło w związku z tym, że wyposażenie dużo łatwiej jest rozliczyć w kosztach podatkowych. W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze.
  • Ważne terminy przy rękojmi za wady

    Ważne terminy przy rękojmi za wady

    Jeśli kupiona rzecz ma wady, można ją reklamować u sprzedawcy. Trzeba jednak pamiętać o ważnych terminach, których upływ może spowodować utratę uprawnień z rękojmi. Sprawę dodatkowo komplikuje zmiana przepisów, jaka nastąpiła 25 grudnia 2014 r.