Fast Finance SA

Artykuły - Fast Finance SA (103)

 • FAST FINANCE wdraża nowy model finansowania zakupów portfeli wierzytelności masowych

  FAST FINANCE, notowana na GPW firma windykacyjna, specjalizująca się w zakupie i odzyskiwaniu wierzytelności konsumenckich, zamknęła 17 stycznia ostatni etap uzgodnień z zagranicznym partnerem wyspecjalizowanym w transakcjach venture financing. Wartość pierwszej umowy, której podpisanie przewidywane jest w najbliższych dniach, to około 5 mln euro. Inwestycja zostanie dokonana za pośrednictwem specjalnie w tym celu powołanego NSFIZ.
 • Stabilny wynik FAST FINANCE w I półroczu 2015 r.

  FAST FINANCE, notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych spółka specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, w I półroczu 2015 r. wypracowała zysk netto w wysokości 4,3 mln zł przy przychodach na poziomie 14 mln zł. Spółka konsekwentnie zmniejsza wskaźniki zadłużenia - na koniec czerwca dług netto stanowił 0,9x kapitału własnego.
 • Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 52/13 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.850 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii E Emitenta o łącznej wartości nominalnej 10.850.000
 • Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 238/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.850 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii E Emitenta o wa
 • Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") publikuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto, Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego
 • Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii E

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 20 lutego 2013 roku powziął informację o podjęciu w dniu 20 lutego 2013 roku przez Zarząd BondSpot S.A. (Uchwała nr 44/13) oraz przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Uchwała nr 208/2013) uchwał w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.850 (sło
 • Zawiadomienie od Członka Zarządu

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. otrzymał od Członka Zarządu Fast Finance S.A. zawiadomienie dotyczące nabycia akcji Emitenta. Z przekazanego zawiadomienia wynika, że w dniu 26 listopada 2012 r. Członek Zarządu dokonał zakupu 1.000 sztuk akcji na okaziciela spółk
 • Wykup obligacji serii C

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2013 roku Emitent przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. pozostałą część wymaganej kwoty do zapłaty z tytułu świadczeń z obligacji serii C. Podstawa prawna: Art. 65 ust.
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 23 lit g Statutu podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć do
 • Fast Finance spłaca obligacje

  Spółka Fast Finance (GPW: FFI) przekazała do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) 98 proc. całkowitej wartości wyemitowanej obligacji serii C. Spółka ureguluje wszystkie pozostałe świadczenia związane z wykupem obligacji serii C w terminie 3 dni roboczych.