ERG SA

Artykuły - ERG SA (357)

 • Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. informuje, o otrzymaniu zawiadomienia od Rady Nadzorczej Spółki o podjętej w dniu 6 marca 2013 uchwale w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dni
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 ERG SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zawarcie umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. informuję, że w dniu 7 lutego pozyskał informację o otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy ramowej, zawartej pomiędzy Emitentem a firmą Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20, przedmiotem której jest dostawa folii polietylenowej na warunkach określonych w umowie. Umowa została zawarta na czas określony do 31 października 2013 roku.
 • Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Raport bieżący nr 3/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podaje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2012 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 oraz na stronie internetowej: www.erg.com.pl (zakładka inwes
 • Zmiana Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 29/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 grudnia 2012r. podjęło uchwałę nr 6, mocą której zmieniło Statut Spółki w zakresie wskazanym w uchwale stanowiącej załącznik do raportu. Załączniki: Plik;OpisMarcin Agacki - Prezes Zarządu
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 grudnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 27/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 grudnia 2012 r. Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty zaplanowane w porządku obrad. Do protokołu z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Załączniki: Plik;OpisMarcin Agacki - Prezes Zarządu
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 24/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 grudnia 2012 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 w zw. z §100 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 ERG SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znaczącej wartości

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2012 r. zawarł aneks nr 27 do umowy na kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 29.01.1998 r., na mocy którego zmianie uległa wysokość kredytu. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia: a)Aktual
 • Skonsolidowany raport półroczny ERG SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe