Elektrotim SA

Artykuły - Elektrotim SA (220)

 • Zarząd Elektrotimu będzie rekomendował wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję za '13

  Zarząd Elektrotimu będzie rekomendował wypłatę przez spółkę 0,75 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
 • Umowy zawarte z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu umowy na łączną kwotę netto 8 014 854,00 zł (słownie: osiem milionów czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złot
 • Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 dla kadry menadżerskiej ELEKTROTIM S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013r. - działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006 roku (zmienionych uchwałami nr 25, 27 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.06.2009r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Na
 • Odwołanie Prokurenta Spółki

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje iż w związku z powierzeniem Panu Henrykowi Gadulskiemu innych obowiązków w ELEKTROTIM S.A., podjął uchwałę o odwołaniu w dniu 3 stycznia 2013r.
 • Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011

  Raport bieżący nr 28/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012r. - działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 roku, zmienionych Uchwałami nr 25, 27, 29 Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorcze
 • Zawarcie umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie

  Raport bieżący nr 27/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dn
 • Zawarcie znaczących umów przez ELEKTROTIM S.A. z DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o. z/s w Polkowicach

  Raport bieżący nr 26/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dn
 • Zawarcie umów z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie

  Raport bieżący nr 25/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dn
 • Zawarcie umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. MAWILUX S.A. z BUDIMEX S.A.

  Raport bieżący nr 24/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 11.10.2012r. powziął wiadomość od Zarządu MAWILUX S.A. - spółki zależnej od ELEKTROTIM S.A. - o podpisaniu, w dniu 04.10.2012r. przez MAWILUX S.A. umowy z BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ z/s w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa drogi
 • Informacja o transakcjach na akcjach spółki

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd ASSETUS S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 05 październik 2012 roku) zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od spółki powiązanej z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję nadzorczą. Zawiadomienie dotyczy zbycia akcji Emitenta w trans