Elektrim SA

Artykuły - Elektrim SA (1036)

 • Elektrim planuje emisję akcji i powrót na GPW

  Elektrim planuje emisję akcji i powrót na GPW

  Elektrim, który ponad dziesięć lat temu został wycofany z warszawskiej giełdy, planuje emisję nowych akcji i powrót na rynek regulowany GPW. Decyzję w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 7 stycznia.
 • Firma Zygmunta Solorza-Żaka kupiła udziały w Mostostalu Export

  Firma Zygmunta Solorza-Żaka kupiła udziały w Mostostalu Export

  Od 28 lutego 2014 roku nowym akcjonariuszem Mostostalu Export SA został Elektrim SA (kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka). Holding nabył 9,79 proc. udziałów w warszawskiej spółce, która zamierza koncentrować się na przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym m.in. w Mongoli.
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA

  Raport bieżący nr 6/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 77/79, 00-834 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039329 ("Elektrim SA"), niniejszym informuje na podstawie art. 70 w związku z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
 • Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2012

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach postanawia o uzupełnieniu raportu bieżącego nr 33/2012 opublikowanego w dniu 28 września 2012 roku, tak że treść jednego z zawartych w powyższym raporcie zdań otrzymuje następujące brzmienie: "Spółka jest obecnie warunkowym właścicielem łącznie 180.000 akcji Elektrim S.A. i może wykonywać prawa mająt
 • Przeniesienie własności 180 tys. akcji Elektrim S.A. na rzecz Firmy Handlowej JAGO S.A. w upadłości likwidacyjnej.

  Raport bieżący nr 33/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach /dalej: Spółka albo Jago/ oraz Zarząd Spółki informują, że porozumienie, o zawarciu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 32 z dnia 19 września 2012 r. zostało zrealizowane. Na Jago przeniesiona została własność 160.000 akcji Elektrim S.A. od Pani Elżbiety Sjoblom oraz 20.000 akc
 • Spłata obligacji MCI Management S.A.

  Raport bieżący nr 56/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Management SA ("Spółka", "MCI") informuje, iż w dniu 10 września 2012 r. nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań z tytułu obligacji MCI serii B o wartości nominalnej równej 50 mln PLN, wyemitowanych w dniu 11 września 2009 roku, o których emisji spółki informowałam w 2009 roku raportem bieżącym nr 48/2009. Obligacje te były notowane na rynku Catal
 • Podpisanie porozumienia w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należności na rzecz Firmy Handlowej "Jago" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach.

  Raport bieżący nr 32/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk oraz Zarząd Firmy Handlowej "Jago" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Książenicach /dalej: Spółka albo Jago/ informują o zawarciu w dniu 14 września 2012 r. przez Syndyka masy upadłości Jago przy udziale Zarządu "Porozumienia odnośnie spłaty długu i zabezpieczenia długu w drodze przeniesienia praw z akcji" /dalej: Porozumienie/ zabezpieczającego należności
 • Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

  Raport bieżący nr 4/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe DRUGIE ZAWIADOMIENIE DO AKCJONARIUSZY ELEKTRIM SA ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 516 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia Akcjonariusz
 • Zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką Darimax Limited

  Raport bieżący nr 3/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ZAWIADOMIENIE ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039329, działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 516 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zawiadamia Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. o zamiarze podjęcia u
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 1/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1, 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §8 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następ