dzien

Artykuły - Dzien (4287)

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 17 maja 2016 r.

  Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby re
 • Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku ze zwołaniem na dzień 5 maja 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu przypada na dzień 19 kwietnia 2016 r. Osoby reprezentujące spółkę:Jerzy Tofil - Prezes ZarząduAnna Rudnicka - Wiceprezes Zarządu
 • Urzędy skarbowe w Polsce mają dziś dzień otwarty

  Urzędy skarbowe w Polsce mają dziś dzień otwarty. Można w tym dniu pobrać odpowiednie druki czy broszury informacyjne a także złożyć zeznanie podatkowe za zeszły rok.
 • Uchwały podjęte przez NWZ PGS Software S.A. w dniu 14.04.2016r.

  Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
 • Raport roczny w/g stanu na dzień 31.12.2015 r.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Piasecznie w załączeniu przekazuje: 1) „Raport Roczny Banku Spółdzielczego w Piasecznie w/g stanu na dzień 31.12.2015 r.” 2) „Opinię i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r.” 3) „Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piasecznie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”.
 • Korekta raportu nr 43/2016 z dnia 13.04.2016 Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

  Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w raporcie 43/2016 nadanym w dniu dzisiejszym tj.13.04.2016 r. została w wyniku omyłki pisarskiej źle wskazana data 11 kwietnia 2016 roku. Poprawna data to 13 kwietnia 2016 roku. Pozostała treść jest poprawna. Za błąd Emitent przeprasza. Poniżej poprawna treść komunikatu. Było: Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016 r. zawarł z 3 osobami fizycznymi i jedną prawn
 • Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E

  Zarząd Minox S.A. informuje o złożeniu w dniu wczorajszym wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na 19 kwietnia 2016 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby re
 • Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w sprawie określenia dnia wymiany akcji spółki M4B S.A.

  Zarząd spółki M4B S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016 roku powziął informację że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w dniu 8 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę nr 225/2016 w sprawie określenia dnia wymiany akcji Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 225/2016 Zarząd KDPW po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł na 8,00 zł, dzień 18 kwietnia 2016 r. jako dzień wymiany 4.219.
 • Złożenie w dniu 7 kwietnia 2016 roku wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP S.A.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 31 grudnia 2015 roku, Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o obniżenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 59.053.455 złotych o kwotę 2.033.813 złotych tj. do kwoty 57.019.642 złotych.
 • Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 5 kwietnia 2016 roku

  Zarząd Hollywood S.A., w załączeniu, przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Osoby reprezentujące spółkę:Adam Andrzej Konieczkowski - Prezes Zarządu