dwór

Artykuły - Dwór (44)

 • Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 27/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka”, "Emitent") informuje, iż w dniu 20 maja 2014 roku złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o scalenie akcji Emitenta zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem PLCHMDW00010 S.A. w liczbie 170.060.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 8:1. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem
 • Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 23/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do RB 11/2014 z dnia 25 marca 2014 roku, gdzie podstawą było upoważnienie zawarte w §1 ust 3 pkt 2 Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 25.03.2014r. w sprawie scalenia akcji Spółki, informuje o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego na dzień 30 maj 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta na podstawie treści upoważnienia
 • Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 22/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 maja 2014 roku postanowienia o wpisie z Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/005914/14/202, po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r., w sprawi
 • Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 30/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka”, "Emitent”) podaje do wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 8 października 2013 roku postanowienia o wpisie z Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/013084/13/402, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r., w sprawie r
 • Animator rynku dla akcji spółki Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 29/2013Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż na mocy umowy zawartej pomiędzy Emitentem, a Domem Maklerskim BZ WBK S.A. o pełnienie funkcji animatora dla akcji Spółki będących w obrocie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wydała w dniu dzisiejszym komunikat, iż od 1 października 2013 roku członek giełdy Dom Maklerski BZ WBK S.A. będzie pełnił zadania animatora rynku dl
 • Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. aneksu o do umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku zawarł z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach aneks do umowy z dnia 10 maja 2012 roku na wykonanie robót dla projektu "Budowa obiektu energetycznego opalanego biomasą z układem kogeneracyjnym w technologii ORC w Żorach” St
 • Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 44/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11.10.2012 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, iż na mocy dokonanego w tym dniu wpisu zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy został podwyższony w ramach
 • Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 42/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Chemoservis-Dwory SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 roku zawarł z firmą POLSKIE MŁYNY S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowlanych realizowanych na terenie Zespołu Zakładów Szymanów w Teresinie polegających na "Modernizacji dróg i placów" za wynagrodzeniem kosztorysowym 4.714.339,35 zł (cztery m
 • Koszty emisji akcji serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

  Raport bieżący nr 38/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") w uzupełnieniu do RB nr 28/2012 z dnia 16.07.2012r., 35/2012 z dnia 04.09.2012 r., RB nr 36/2012 z dnia 06.09.2012 r. oraz RB nr 2/2011 z dnia 07.01.2011 r. informuje, iż koszty związane z objęciem w dniu 16 lipca 2012 roku 50 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii D w stosunku 1:1,
 • Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Chemoservis-Dwory SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 maja 2012 roku zawarł z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach umowę na wykonanie Robót dla projektu "BUDOWA OBIEKTU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO BIOMASĄ Z UKŁADEM KOGENERACYJNYM W TECHNOLOGII ORC W ŻORACH" o mocy elektrycznej czynnej nie mniejszej niż