druga kadencja

Artykuły - Druga kadencja (22)

 • Powołanie Zarządu "Ruchu" Chorzów S.A. na drugą kadencję

  Zarząd „Ruchu” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie ( zw. dalej Emitentem) informuje, iż Rada Nadzorcza „Ruchu” Chorzów podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu na drugą dwuletnią kadencję. Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany Pan Dariusz Smagorowicz, natomiast do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Mirosław Mosór. Podstawa prawna: § 3 ust.1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alterna
 • Powołanie Prezesa Zarządu drugiej kadencji

  Zarząd ALEJA SAMOCHODOWA.PL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z naruszeniem przez Emitenta w okresie 2014 roku zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie przekazywania raportów bieżących w roku 2014 (brak publikacji raportu o wyborze Prezesa Zarządu drugiej kadencji) Zarząd Spółki, sanując wcześniejsze naruszenie obowiązków informacyjnych Emitent publikuje poniżej informacje dotyczące powołania na kolejną kadencję Prezesa Zarządu. Zarząd ALEJ
 • Powołanie Rady Nadzorczej drugiej kadencji oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

  Zarząd VENITI S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2014 r. powołało Radę Nadzorczą Spółki drugiej kadencji w następującym składzie: 1. Tomasz Dąbrowski – uchwałą nr 15 Członek Rady Nadzorczej, 2. Daniel Drozd – uchwałą nr 16 Członek Rady Nadzorczej, 3. Wojciech Jaros – uchwałą nr 17 Członek Rady Nadzorczej, 4. Bogdan Kołakowski – uchwałą nr 18 Członek Rady Nadzorczej, 5. Tomasz Prus – uchwałą nr 19 Człone
 • Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta na drugą kadencję

  Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent") informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na drugą kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza postanowiła powołać ponownie Pana Waldemara Giersza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MODECOM S.A. na 5-letnią kadencję. Pełnienie funkcji Pana Prezesa w Zarządzie nowej 5-letniej kadencji ma nastąpić od dnia następnego po odbyciu walnego zgrom
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej Bioerg SA drugiej kadencji

  Zarząd BIOERG SA informuje, iż w dniu 15 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji : Pana Macieja Błasiaka, Pani Anny Koczur-Purgał,Pana Józefa Tajaka, Pana Leszka Stańczyka i Pani Marii Purgał. Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej zamieszczone zostały w załączniku. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bież
 • Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej drugiej kadencji.

  Raport bieżący nr 3/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu niniejszym informuje, iż dnia 28 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza – działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 Nr 77, poz. 649) – powołała Komitet Audy
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.

  Raport bieżący nr 31/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd LIBET S.A. ("Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czło
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję

  Zarząd TRICEPS.PL S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby: 1) Andrzej Wasilewski 2) Karolina Nocuń-Wasilewska 3) Teresa Frosztęga 4) Dominik Charciarek 5) Remigiusz Pawlik Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące
 • Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO DS podjęło w dniu 30 czerwca 2013 roku uchwałę o powołaniu z tym samym dniem na drugą kadencję Rady Nadzorczej następujące osoby: - Sebastian Huczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Katarzyna Grewling - Członek Rady Nadzorczej, - Marci
 • Powołanie osób zarządzających drugiej kadencji

  Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała na drugą kadencję Zarządu Spółki: - Pana Cezarego Nowosada na stanowisko Prezesa Zarządu, - Pana Edmunda Kozaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, - Pana Jarosława Ostrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, - Pana Piotra Białowąsa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Powołanie Panów Cezarego Nowosada, Edmunda Kozaka oraz Jaros

Filmy - Druga kadencja (4)