Dom Development SA

Artykuły - Dom Development SA (218)

 • To był bardzo dobry kwartał dla giełdowych deweloperów

  To był bardzo dobry kwartał dla giełdowych deweloperów

  W trudnym 2012 r. zdecydowana większość deweloperów przestrzeliła z planowaną roczną sprzedażą. Część z nich nauczona doświadczeniem ostrożniej formułowała swoje plany na 2013 r. Tymczasem jak pokazały pierwsze miesiące br. sprzedaż wygląda bardzo dobrze.
 • Prezes Dom Development: Nie wierzymy w program "Mieszkanie dla Młodych". Będzie on bez wpływu na rynek

  Prezes Dom Development: Nie wierzymy w program "Mieszkanie dla Młodych". Będzie on bez wpływu na rynek

  Posłowie dyskutują o przyszłym kształcie rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Dziś projektem ponownie zajmie się sejmowa podkomisja nadzwyczajna. Przedstawiciele opozycji i PSL chcą, by z rządowych dopłat młodzi ludzie mogli korzystać również przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym, a nie jak zakładano - wyłącznie na rynku pierwotnym.
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) przekazuje niniejszym wykaz wszystkic
 • Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędą
 • Dom Development miał w IV kw. 25,5 mln zł zysku netto

  Dom Development miał w IV kwartale 2012 r. 25,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 25,6 mln zł zysku - wynika z wyliczeń PAP.
 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lutego 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010, nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), o objęciu w dniu 20 lutego 2013 r. 8.000 akcji Spółki po ce
 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 lutego 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010, nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), o objęciu w dniu 19 lutego 2013 r. 15.000 akcji Spółki po c
 • Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2013 roku

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Dom Development S.A. zgodnie z brzmieniem § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z pó
 • Wstępna informacja o wynikach za 2012 rok

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że Spółka w 2012 roku osiągnęła następujące wyniki: - sprzedaż netto: 1 436 mieszkań (w tym 334 w IV kwartale 2012 r.); - przekazania: 1 970 mieszkań (w tym 549 w IV kwartale 2012 r.). Na wynik finansowy Spółki za IV kwartał wpływają głównie przekazania na projektach: Wilno (121 mieszkań), Saska (1
 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport bieżący nr 49/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Spółki Dom Development S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę obowiązaną, pełniącą funkcję prokurenta Spółki. Wyżej wymieniona osoba obowiązana: - objęła w