DIGITAL

Synonimy:
DGL,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - DIGITAL (528)

 • Zmiana statutu Spółki

  Zarząd Aztec International S.A. ("Spółka") informuje, że przedmiotem obrad zwołanego w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą m.in. zmiany statutu Spółki dotyczące § 10 ust.2. Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu w § 10 ust. 2 "§ 10 W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samod
 • Zmiana statutu Spółki

  Zarząd Aztec International S.A. ("Spółka") informuje, że przedmiotem obrad zwołanego w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą m.in. zmiany statutu Spółki dotyczące § 10 ust.2. Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu w § 10 ust. 2 "§ 10 W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samod
 • Dopłaty do kapitału w spółce zależnej.

  Zarząd V Group S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie Wezwania do wniesienia dopłat, które wpłynęło do Emitenta dnia 09.05.2011r. Spółka zobowiązana jest dokonać dopłaty do kapitału w spółce zależnej od Emitenta Inspirio Sp. z o.o. Dopłatę w wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) zł Emitent zobowiązany jest wnieść w terminie do dnia 31.05.2012. Decyzja o dopłacie została podjęta na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inspirio Sp. z o.o. Nr 1/0
 • Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd DIGITAL AVENUE SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2012 roku. I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem W kwietniu 2012 r. spółka prz
 • Debiut spółki portfelowej na rynku NewConnect

  Zarząd Venture Incubator S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2012 r. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowały akcje spółki Guardier S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Venture Incubator S.A. posiada 579.630 akcji spółki Guardier S.A., co stanowi 35,13% kapitału zakładowego spółki Guardier S.A. oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów. Obecnie w portfelu Emitenta pozostają trzy spółki notowane na rynku N
 • Złożenie wniosku o zarejestrowanie akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

  Podstawa prawna : § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 26 kwietnia 2012 roku został złożony wniosek o zarejestrowanie akcji serii D, akcji serii E oraz akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w celu ich dematerializacji. Wniosek o dematerializację akcji podyktowany jest przygotowywanym wni
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść jednolitego statutu

  Podstawa prawna : § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym tj. w dniu 19.04.2012r. informację o dokonaniu w dniu 17 kwietnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy , rejestracji podwyższenia wysokośc
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 16 kwietnia 2012 roku

  Treść raportu: Zarząd Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Załącznik: Podjęte uchwały Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Załączniki:P
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii F

  Podstawa prawna: § 4 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zarząd Spółki Digital Avenue S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, w uzupełnieniu raportów nr 11/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz raportu nr 12/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Dat
 • Istotna informacja: zawarcie umowy o współpracy z TRO Media

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zarząd Digital Avenue SA ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że kontynuuje i rozszerza współpracę ze spółką działającą pod firmą TRO Media SA ("Spółka"). Umowa (zawarta w dn. 12.03.2012 r., potwierdz