członek zarządu

Artykuły - Członek zarządu (6446)

 • Zarobki członków zarządów spółek IT w 2015 r. - podsumowanie raportu

  W 2015 r. mediana rocznych wynagrodzeń członków zarządów wynosiła 487,3 tys. zł. W stosunku do roku 2014 wynagrodzenia top menedżerów wzrosły o 4,5 proc.
 • Raport za drugi kwartał 2016r. – korekta.

  Zarząd MGM Systems S.A. informuje, że do raportu okresowego nr 21/2016 został omyłkowo dołączony niewłaściwy plik raportu kwartalnego, w którym część danych była niewidoczna. Poprawny plik raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Matuła - Członek Zarządu Grzegorz Sawicki - Członek Zarządu
 • Raport kwartalny za drugi kwartał 2016r.

  Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2016 roku.Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Matuła - Członek Zarządu Grzegorz Sawicki - Członek zarządu
 • Warunkowa rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowe powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku BPH

  Raport bieżący nr 33/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH”) niniejszym informuje, że 16 sierpnia 2016 r. Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku BPH pod następującymi warunkami (i ze skutkiem od spełnienia się ostatniego z nich): (i) wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. zwi
 • Informacja o rezygnacji Członka Zarządu

  Raport bieżący nr 20/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Radosław Muzioł, Członek Zarządu – Dyrektor Dywizji Włóknin Spółki, złożył Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 16 sierpnia 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finan
 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

  Zarząd Hydrapres SA przekazuje w załączeniu skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Anna Zwierzchowska - Członek ZarząduPiotr Ciarka - Członek Zarządu
 • Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

  Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:Marek Kapeliński - Członek ZarząduŁukasz Wasilewski - Członek Zarządu
 • Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2016r.

  Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2016 r. Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Marek Kapeliński - Członek ZarząduŁukasz Wasilewski - Członek Zarządu
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2016 r.

  Zarząd MGM Systems S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2016 r. Dotychczasowy termin 12 sierpnia 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 16 sierpnia 2016 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Matuła - Członek ZarząduGrzegorz Sawicki - Członek Zarządu
 • Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Członka Zarządu

  Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na Rada Nadzorcza na mocy podjętej w dniu 9 sierpnia 2016 roku Uchwały nr 4/VII/08/2016 postanowiła oddelegować Panią Sabinę Rowińską - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące tj. maksymalnie do dnia 8 listopada 2016 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące