COMPRESS

Synonimy:
COM,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - COMPRESS (120)

 • Raport roczny za 2011 rok

  Zarząd ComPress SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:RAPORT ROCZNY za 2011 rok.pdf rozmiar: rozmiar: 10622.3 kBOsoby reprezentujące
 • Raport bieżący 4/2012 - Zawarcie istotnej umowy

  Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2012 r. podpisał z firmą Hydrobudowa Polska S.A., umowę na kompleksowe wykonanie, dostawę oraz montaż bieżni i torów sportowych na inwestycji pn. Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Umowa obowiązuje do dnia 19 września 2012 r., a jej wartość netto wynosi 1.121.630,00 EUR, co stanowi ponad 10% kapitałów własnych spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. Podstawa Pra
 • Wcześniejszy wykup obligacji imiennych serii A

  Zarząd Power Price S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 marca 2012 roku Emitent dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii A, które zostały wyemitowane 11 grudnia 2011 roku z terminem wykupu 20 czerwca 2012 roku. Łączna kwota wykupu obligacji wyniosła 101530,63 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). Na kwotę wykupu obligacji składają się: - wartość nominalna obligacji tj. 100.000 zł - odsetki
 • Zawarcie istotnej umowy z BZ WBK Finanse

  Zarząd ComPress SA informuje, że 12. marca 2012 roku otrzymał podpisany przez BZ WBK Finanse Sp. z o.o. Aneks do umowy na działania Public Relations przedłużający współpracę do końca 2012 roku. Jednocześnie Aneks rozszerza dotychczasowy zakres obsługi PR o działania e-PR. Kryterium uznania umowy za istotną jest relacja wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywan
 • Umowa istotna z Astra Zeneca Pharma Poland

  Zarząd ComPress SA informuje, że 28 lutego 2012 roku otrzymał z Astra Zeneca Pharma Poland zamówienie na kontynuację działań komunikacyjnych związanych z OZW (ostre zespoły wieńcowe). Zamówienie jest efektem wygranego w 2010 roku przez ComPress SA przetargu na preferowanego dostawcę usług PR dla Astra Zeneca Pharma Poland i podpisania dwustronnej umowy ramowej. Działania komunikacyjne były już prowadzone w 2011 roku, a obecne zamówienie dotyczy działań realizowanych do końca 2012 r.
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

  Zarząd ComPress SA informuje, że raporty okresowe w roku 2012 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r. Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. - 14 sierpnia 2012 r. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r. Raport roczny za 2011 rok - 30 kwietnia 2012 r. Podstawa prawna
 • Nabycie aktywów o znacznej wartości

  Zarząd ComPress SA informuje, że 29 grudnia 2011 roku podpisana została umowa kupna-sprzedaży, na mocy której ComPress SA nabył 170.000 akcji MM Conferences S.A. za cenę 357.000 zł. Nabyte akcje stanowią 15,84 proc. w kapitale akcyjnym spółki MM Conferences S.A. i dają tyle samo procent głosów na WZA. MM Conferences S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka prowadzi działalność komplementarną wobec Emitenta. Zajmuje się organi
 • Zmiana w strukturze akcjonariatu

  Zarząd FUTURIS S.A. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z ww. zawiadomieniem spółka Passa Invest Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2011 roku nabyła 15.327.272 akcje zwykłe na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 8,37% w kapitale zakładowym oraz 8,15% w ogólnej liczbie głos
 • Wybór audytora

  Zarząd ComPress SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 15 ust. 9 pkt D Statutu Spółki podjęła na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałę w sprawie wyboru Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie jako podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
 • Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

  Zarząd Spółki MERA S.A. informuje, że spółka nabyła w dniu 28.11.2011r. 5.450 sztuk własnych obligacji zamiennych na akcje serii D, wprowadzonych do obrotu na ASO Catalyst, o terminie zapadalności przypadającym na kwiecień 2012 r. Nabycie obligacji nastąpiło w celu umorzenia. Wartość nabycia obligacji wyniosła 552.030,44 zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Osoby reprezentujące spółkę:Adam Koneczny - Prezes Za