Biznes - ComArch SA

Artykuły - ComArch SA (597)

 • Wyniki finansowe Comarch pozytywnie zaskoczyły

  Grupa Comarch opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 949,3 mln złotych i były wyższe o 178,2 mln złotych niż w analogicznym okresie rok temu. W ciągu dziewięciu miesięcy Grupa wypracowała 22,5 mln złotych zysku netto, a zysk operacyjny wyniósł 62,1 mln złotych. Zysk EBITDA osiągnął wartość 109,6 mln złotych.
 • Ustanowienie hipoteki na aktywach spółki Comarch S.A.

  Raport bieżący nr 24/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 września 2016 roku zawiadomienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie z dnia 8 września 2016 roku w Księdze Wieczystej hipoteki umownej o wartości 16 665 800 EUR, tj. 71 866 262,76 PLN wg kursu EUR z dnia ustanowienia hipoteki, ustanowionej na nieruchomości należącej do Comarch S.A., zlokali
 • Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A.

  Raport bieżący nr 23/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu informacji o zarejestrowa
 • Ustanowienie hipoteki na aktywach spółki Comarch S.A.

  Raport bieżący nr 22/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 sierpnia 2016 roku zawiadomienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie z dnia 22 lipca 2016 roku w Księdze Wieczystej hipoteki umownej o wartości 12 000 000 EUR, tj. 51 246 000 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy, ustanowionej na drugim miejscu na nieruchomości należącej do Comarch S.A.,
 • Umowa kredytu inwestycyjnego z DNB Bank Polska

  Raport bieżący nr 21/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 19 sierpnia 2016 roku przez Comarch S.A., umowy kredytu inwestycyjnego z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na finansowanie/refinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych na zakup urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie laboratorium IoT (Internet of Things), zlokalizowanego w budynku SSE6 w Specjalnej Strefie
 • Zawarcie znaczących umów z Grupą Telefonica

  Raport bieżący nr 19/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Comarch S.A. informuje, iż wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy podmiotami Grupy Comarch, a podmiotami Grupy Telefonica przekroczyła 10% kapitału własnego Comarch S.A. Mając na uwadze powyższe Zarząd Comarch S.A. uznał przedmiotowe umowy za umowy znaczące. Umową o największej wartości spośród umów zawartych z podmiotami Grupy Telefonica jest aneks z dnia
 • Oświadczenie Comarch w sprawie CBA

  W związku z nagłośnioną w dniu 20 lipca 2016 w mediach sprawą wizyty CBA w siedzibie Spółki Comarch S.A. informujemy, że wobec żadnej ze spółek Grupy Comarch nie toczy się jakiekolwiek postępowanie operacyjne prowadzone przez CBA.
 • Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Comarch S.A.

  Raport bieżący nr 18/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2016 r. otrzymał od MetLife PTE S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści: "W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
 • Informacja o transakcjach na akcjach Comarch S.A.

  Raport bieżący nr 17/2016Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 5 lipca 2016 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. W załączeniu treść powiadomi
 • Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Comarch S.A.

  Raport bieżący nr 16/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 5 lipca 2016 r. otrzymał od Pani Elżbiety Filipak zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści: "ziałając na podstawie przepisu art. 69