Calatrava Capital SA

Artykuły - Calatrava Capital SA (326)

 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/4/6/2012 CALATRAVA CAPITAL SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zbycie pakietu akcji - korekta

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2013 r. Emitent powziął informację Spółki Caltrava Capital SA, zaistnieniu błędu obliczeniowego w zawiadomieniu z dnia 12 lutego 2013 roku. W kosekwencji powyższego w kolejnych zawiadomieniach został powielony błąd w zakresie liczby posiadanych akcji. Jest: Liczba akcji przed t
 • Zbycie pakietu akcji - korekta

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2013 r. Emitent powziął informację Spółki Caltrava Capital SA, zaistnieniu błędu obliczeniowego w zawiadomieniu z dnia 24 stycznia 2013 roku. W kosekwencji powyższego w kolejnych zawiadomieniach został powielony błąd w zakresie liczby posiadanych akcji. Jest: Liczba akcji przed
 • Zbycie pakietu akcji - korekta

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2013 r. Emitent powziął informację Spółki Caltrava Capital SA, zaistnieniu błędu obliczeniowego w zawiadomieniu z dnia 15 stycznia 2013 roku. W kosekwencji powyższego w kolejnych zawiadomieniach został powielony błąd w zakresie liczby posiadanych akcji. Jest: Liczba sprzedanych
 • Tekst jednolity statutu Spółki

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 20 lutego 2013 roku postanowienia z dnia 13 lutego 2013 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o zarejestrowaniu zmiany statutu Spółki; Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 ppkt b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w spr
 • Zbycie pakietu akcji

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2013 r. Emitent powziął informację Spółki Caltrava Capital SA,o zbyciu 623.937 akcji PC Guard SA. w wyniku zawarcia w dniu 5 lutego 2013 roku umowy cywilno-prawnej. Cena transakcyjna wyniosła 2,50 PLN. Przed dokonaniem powyższej operacji Calatrava Capital SA posiadała 623.937 akcj
 • Zbycie znacznego pakietu akcji

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lutego 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 23 stycznia 2013 od spółki Calatrava Capital S.A., iż w wyniku zawarcia w dniu 16 stycznia 2013 roku umowy cywilnoprawnej spółka Calatrava Capital S.A. zbyła łącznie 3.700.000 akcji Emitenta Emisji V, które
 • korekta raportu

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w raporcie nr 11/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku dotyczącym zbycia akcji własnych, została błędnie podana liczba zbytych akcji i w konsekwencji została błędnie podana liczba obecnie posiadanych akcji oraz ich udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów. POPRAWNE DANE: CALATRAVA CAPITAL S.A. zbyła 1.966.990 akcji własnych, o łącznej wartości n
 • Zbycie akcji własnych

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej Spółka zbyła 2.705.951 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1.352.975,50 PLN ("Akcje"). Akcje stanowią 0,54% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia cena zakupu wyniosła 0,50 PLN. Akcje zostały nabyte na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września
 • Skup akcji własnych

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Inne uregulowania Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonując uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku, zmienioną uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 listopada 2010 roku, podjętą w dniu 13 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia i realizując program skupu akcji przyjęty uchwałą Zarządu nr 4