boa

Artykuły - Boa (36)

 • Jak węże straciły kończyny?

  Jak węże straciły kończyny?

  Dlaczego węże nie mają kończyn? Ostatnie badania rzucają nowe światło na zdarzenie, które miało miejsce ok. 150 mln lat temu.
 • RMF24: Boa dusiciel udusił i pożarł małpę

  RMF24: Boa dusiciel udusił i pożarł małpę

  Wąż potrafi skutecznie zaatakować większe małpy, niż dotąd myślano. Naukowcy po raz pierwszy byli świadkami tragicznego losu samicy wyjca rudego, która dostała się w uściski i paszczę boa dusiciela. Boa na oczach naukowców udusił i pożarł swoją ofiarę. Opis zdarzenia i zdjęcia, które opublikowano w najnowszym numerze czasopisma "Primates", każą na nowo spojrzeć na naturalne zagrożenia, które czyhają na ssaki naczelne w ich naturalnym środowisku.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

  Zarząd BOA S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Riad Bekkar - Prezes Zarządu
 • Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ BOA S.A. w dniu 14 czerwca 2013 r.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd spółki BOA S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2013 r.: 1. DOM MAKLERSKI IDM S.A.: - liczba głosów na tym Zgromadzeniu: 107.189 - udział w głosach na tym Zgromadzeniu: 59,26% - udział w ogólnej liczbie głosów: 5,11%
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd spółki BOA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2013 r., na mocy Uchwały nr 14/2013, powołało Panią Magdalenę Kacprzak w skład Rady Nadzorczej spółki BOA S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Riad Bekkar - Prezes
 • Uchwały powzięte przez ZWZ BOA S.A. w dniu 14 czerwca 2013 r.

  Zarząd spółki BOA S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2013 r. Przed ani w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze BOA S.A. nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd BOA S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2013 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku tran
 • Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 14 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa Prawna: Inne uregulowania Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna,
 • Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 14 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał

  Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Postępu 18B w dniu
 • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd BOA S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2013 r. powziął informację o rezygnacji Pani Katarzyny Musiatowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki BOA S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:Riad Bekkar - Prezes Zarządu

Filmy - Boa (1)