barlinek

Artykuły - Barlinek (317)

 • Pogoda jest dla rekinów

  Leszek Czarnecki, właściciel Getin Holdingu, Michał Sołowow, główny akcjonariusz Cersanitu i Barlinka, oraz Zygmunt Solorz-Żak, kontrolujący cyfrowy Polsat - to najbogatsi inwestorzy indywidualni na warszawskiej GPW, podsumowuje "Rzeczpospolita".
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 23/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Barlinek SA z siedzibą w Kielcach ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 06 października 2010 roku podpisanych w trybie obiegowym dwóch umów faktoringu, które łącznie z wcześniej zawartą umową kredytową z tym samym podmiotem spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość umów wynosi 35.657.454 zł, co przekracza wartość 10% kapitałów wła
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

  Raport bieżący nr 22/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Barlinek SA z siedzibą w Kielcach ("Emitent") informuje, że w dniu 22 września 2010 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 15.09.2010r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Narodowe Rejestru Handlowego Oddział Rejestru Handlowego przy Trybunale Bacau (Rumunia) podwyższenia kapitału zakładowego S.C. Barlinek Romania S.A. z siedzibą w Onesti (Rumunia
 • Korekta raportu nr 21/2010

  Raport bieżący nr 21/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Barlinek S.A. ("Emitent") informuje, iż w opublikowanym raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 09 września 2010 roku, dotyczącym udzielenia gwarancji przez Emitenta, w wyniku omyłki pisarskiej błędnie podano równowartość udzielonej gwarancji w złotych. W raporcie podano wartość "39.494 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt
 • Udzielenie gwarancji przez Emitenta

  Raport bieżący nr 21/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Barlinek S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 8 września 2010 roku zawarto umowę gwarancji (ang. Deed of Guarantee and Indemnity) pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym dalej "EBRD") a Spółką. Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka udzieliła na rzecz EBRD gwarancji za zobowiązania pieniężne
 • Spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach ("Emitent") informuje że w dniu 07 września 2010 roku otrzymał potwierdzenie rejestracji przez Narodowy Bank Ukrainy Umowy kredytowej z dnia 3 sierpnia 2010 roku zawartej pomiędzy Barlinek Invest sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta) a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Emitent informował o zawarciu umow
 • Skonsolidowany raport półroczny BARLINEK S.A.

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki przez Sąd

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Barlinek SA z siedzibą w Kielcach informuje, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku otrzymał postanowienie na podstawie którego Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS dokonał w dniu 13 sierpnia 2010 roku rejestracji zmian w Statucie Spółki. W wyniku rejestracji zmian Statutu Barlinek S.A. zmianie uległy następujące paragrafy Statutu Spółki: 1. §10 ust. 5, który z dotych
 • Korekta raportu bieżącego nr 14/2010

  Raport bieżący nr 14/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (Spółka) informuje, że z powodu omyłki pisarskiej, dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 14/2010 z dnia 30 czerwca 2010 dotyczącego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2010 roku. Korekta dotyczy § 8 ust.1, § 10 ust. 4 i 5,
 • Zawarcie umowy kredytowej przez podmiot zależny

  Raport bieżący nr 18/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Barlinek S.A. (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2010 roku zawarto w drodze obiegowej umowę kredytową (zwaną dalej "Umową Kredytową") pomiędzy Barlinek Invest sp. z o.o. (ukraiński podmiot zależny od Emitenta, zwany dalej "Barlinek Invest") a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (zwanym da