bank pko bp

Artykuły - Bank pko bp (197)

 • Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 32/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2017 w sprawie współpracy z Bankiem PKO BP S.A. (Bank), Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 października 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego, o której mowa w ww. raporcie bieżącym (Aneks). Na mocy Aneksu zmieniono przede wszystkim okres w jakim może zostać udzielony limit na gwarancje bank
 • Negocjacje z Monnari Trade SA , egzekucja komornicza oraz pismo z Banku PKO BP

  Raport bieżący nr 39/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Gino Rossi SA ("Emitent”) informuje, że w toku prowadzonych negocjacji ze spółką Monnari Trade SA dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products SA ("Simple”), w ramach których ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia , było uzyskanie od Banku PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji , o czym Zarząd i
 • Informacja od Banku PKO BP S.A. dotycząca uzgodnienia warunków finansowania spółki Simple Creative Products S.A. po dokonaniu transakcji

  Raport bieżący nr 38/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportów bieżących 33/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, 34/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., 36/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. oraz 37/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Zarząd Gino Rossi S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku PKO BP S.A. ("Bank") informację o uzgodnieniu warunków finansowania spółki Simple Creative Products S.A. ("S
 • Zawarcie umowy z bankiem PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 15/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 2 lipca 2018 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowa została zawarta na czas określony, do 30 czerwca 2021 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w je
 • Informacja nt. aneksu do umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 13/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 w sprawie zawarcia z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowy limitu kredytowego wielocelowego, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem aneks do ww. umowy. Na mocy zawartego aneksu przede wszystkim przedłużeniu do końca czerwca 2020 r. uległ limit kredyt
 • Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 11/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2017 z dnia 30 maja 2017 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących współpracy Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank) Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 30 maja 2018 r. zawarty został aneks (Aneks) do umowy kredytu udzielonego Emitentowi przez Bank, na mocy którego w szczególności: - okres kred
 • Zawarcie aneksów do umów kredytu z bankiem PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 9/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Gino Rossi S.A. (dalej jako: "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 marca 2018 r. następujących aneksów do umów kredytowych zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"): 1.aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego (dalej: "Umowa Limitu”) z dnia 21 maja 2015 r., której dotyczył raport bieżący nr 19/2015 z
 • Spłata należności wobec Banku PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 8/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że mając na uwadze prawomocne Postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wierzytelności Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej zwane: PKO BP) dokonał kolejnej spłaty długo wobec tegoż Banku. W dniu 20 marca 2018 roku Emitent realizując wobec PKO BP swoje zobowiązanie związane
 • Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem PKO BP SA

  Raport bieżący nr 2/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, Zarząd spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Spółka”, "PGF S.A.”) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. zawartej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO BP S.A.”). Na mocy an
 • Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem PKO BP SA

  Raport bieżący nr 1/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z dnia 18 marca 2016 roku, Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Spółka”, "PGF S.A.”) z siedzibą w Łodzi informuje że w dniu 31 stycznia 2018 roku został zawarty Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. ("Aneks”) na kwotę 130 mln zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych), zawarty pomięd