9 maja

Artykuły - 9 maja (378)

 • Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst oraz wyznaczenie pierwszego dnia obrotu obligacji serii C

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz 20/2014 z dnia 9 maja 2014 r. dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii C („Obligacje”), Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 993/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Obligacji Spółki oraz w n
 • Od 10 sierpnia 2014 r. łatwiejszy dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Po zmianach, czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która: ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przes
 • Ustanowienie zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii C

  Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") nawiązując do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 9 maja 2014 roku, raportu bieżącego nr 22/2014 z dnia 12 maja 2014 roku oraz pkt 15 Warunków Emisji Obligacji Serii C informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 roku powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wpisu zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym linię produkcyjną do prod
 • Wcześniejszy wykup obligacji serii A

  Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") nawiązując do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 9 maja 2014 roku informuje o dokonaniu w dniu 6 czerwca 2014 r. całościowego wykupu obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN PLFKDRW00024, tj. wykupu 1.000 (słownie: jednego tysiąca) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (Obligacje). W związku z wykupem Obligacji Emitent spełnił przysługujące Obligatariuszom następujące świadczenia na jed
 • Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. w dniu 9 maja 2014 r.

  Raport bieżący nr 20/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie (Spółka, Emitent) przekazuje poniżej – stosownie do postanowienia art. 428 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych – odpowiedzi na pytania o udzielenie informacji dotyczących Spółki złożone przez Akcjonariusza w dniu 9 maja 2014 roku, tj. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgr
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta, jako załącznik do projektów uchwał ZWZ z dnia 9 maja 2014r.

  Raport bieżący nr 26/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu podaje do publicznej wiadomości projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta. Załącznik: - projekt Sprawozdania RN Chemoservis-Dwory S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emit
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. w dniu 9 maja 2014 r.

  Raport bieżący nr 4/2014Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 maja 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.
 • Delegowanie Członka Zarządu Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

  Zarząd RSY S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 9 maja 2014 roku podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Grzegorza Wrony - członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RSY S.A. Okres delegowania został wyznaczony od dnia 9.05.2014 roku do dnia nie później niż 8.08.2014 roku. Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Wrony znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do
 • Szczegółowe warunki obligacji serii C

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz 20/2014 z dnia 9 maja 2014 r. dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje"), Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej szczegółowe warunki emisji Obligacji: 1. Oprocentowanie Obligacji: 9,50 % (słownie: dziewięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku. Kupon od Obligacji wypłacany będzie półrocznie w Dniach Płatności Odset
 • Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 9 maja 2014 r po zarządzonej przewie w obradach.

  Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 kwietnia 2014 roku, obradującego w dniu 9 maja 2014 roku, wskutek zarządzonej, przerwy w obradach. Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach w raporcie bieżącym EBI nr 7/2014 z dnia 15.04.2014 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informac