20 lipca

Artykuły - 20 lipca (347)

 • Trwa nabór na prezesa lotniska w Modlinie

  Trwa nabór na prezesa lotniska w Modlinie

  Do 20 lipca br. chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury na prezesa lotniska w Modlinie - wynika z ogłoszenia zamieszczonego przez spółkę. Od kandydata wymagane jest m.in. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, preferowane w branży lotniczej.
 • Wnioski akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku

  Raport bieżący nr 21/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki BETACOM S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pana Mirosława Załęskiego – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki ("Akcjonariusz 1”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjon
 • Rejestracja zmian statutu

  Zarząd Sescom S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmian statutu dokonanych uchwałą nr 4 oraz nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2016 roku. Przedmiotowe zmiany statutu dotyczyły: zmiany § 5 statutu Emitenta poprzez dodanie nowych pkt. 24-27 w następującym brzmieniu: 24) Działalność wydawnicza (58); 25) D
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 20 lipca 2017 r.

  Raport bieżący nr 18/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego
 • Oświadczenie o przyjęciu darowizny

  Raport bieżący nr 14/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI z dnia 20 lipca 2016 roku Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 08 sierpnia 2016 roku otrzymał Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2, pkt 2 Ustawy z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółk
 • Podpisanie znaczącej umowy warunkowej na roboty budowlane – budowa budynku biurowego z częścią usługową w Łodzi o wartości 103,8 mln PLN.

  Raport bieżący nr 54/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2016 roku została zawarta umowa o roboty budowlane na niżej określonych warunkach: Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu 1 Data zawarcia kontraktu 20-07-2016 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) BACOLI PROPERTIES Sp. z o.o. ul. Książęca 19 lok. 3, 00-498 Warszawa 3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 103.832.103,17 PLN (Kwota Sta
 • Zawarcie istotnej umowy

  Raport bieżący nr 7/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 20 lipca 2016 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży handlowo – motoryzacyjnej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000,-zł (słownie: jeden milion złotych) z terminem zwrotu do dnia 19 września 2016 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na r
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA AdMassive Group S.A. w dniu 20 lipca 2016 r.

  Raport bieżący nr 4/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %Zarząd AdMassive Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2016 i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: Pan Marcin Szymon Sznyra Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 813.450 Liczba gło
 • Treść uchwał podjętych na WZA AdMassive Group S.A. w dniu 20 lipca 2016 r.

  Zarząd AdMassive Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2016 r. W załączeniu treść podjętych uchwał wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło od powzięcia uchw
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Spółki Air Market S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 20 lipca 2016 roku uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pana Michała Macieja Buka. Życiorys zawodowy Pana Michała Macieja Buka w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob