+18

Artykuły - +18 (3780)

 • Podsumowanie skupu akcji własnych przez Yureco S.A. dokonanego w okresie od 18.08.2014 do 22.08.2014

  Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Spółka","Emitent") informuje, iż na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w okresie od 18.08.2014 do 22.08.2014 r. nie dokonał skupu akcji własnych. W chwili obecnej Emitent posiada 6100 akcji własnych, co stanowi 0,096% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,096 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
 • Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

  Zarząd GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent S.A. powołało siedmioosobową Radę Nadzorczą GeoInvent S.A. na nową wspólną kadencję. Skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmianie i jest następujący: Teresa Ciechomska, Ryszard Preuss, Klaudiusz Puchała, Dawid Flak, Magdalena Tatarek, Urszula Czernecka, Janusz Czernecki.Osoby reprezentujące spółkę:Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
 • powtórne zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

  Zarząd Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul.Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374644 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej „KSH”) powtórnie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Webolit
 • Istotna umowa w kontekście partnerstwa strategicznego (Significant agreement: strategic partnership context)

  Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. Emitent powziął informację o wpłynięciu umowy zawartej pomiędzy Spółką a Hewlett-Packard Polska („HP”) z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest wspólny projekt pilotażowy prowadzony operacyjnie z polskim oddziałem, centralą HP w USA i ośrodkiem badawczym HP w Grenoble we Francji (http://www.hpintelco.net/location_grenoble.htm). Projekt ma na celu weryfikację technologiczną i biznesową, w oparciu o be
 • Przydział obligacji serii N FUTURIS S.A.

  FUTURIS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 dokonał przydziału 515 obligacji niezabezpieczonych serii N o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 515.000,00 zł. Obligacje zostały objęte przez inwestorów w ramach oferty prywatnej. Cena emisyjna obligacji równa była wartości nominalnej. Ww. obligacje są obligacjami dwuletnimi, a ich oprocentowanie wynosi 10% w skali roku (kupon płatny kwartalnie). Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) Załączn
 • Rejestracja obligacji serii B3 w KDPW

  Zarząd Banku Pocztowego SA („Bank”) informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 723/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 4.000 (cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii B3 Banku o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda oraz nadać im kod PLBPCZT00056. Rejestrowanie ww. obligacji będzie następować na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działa
 • Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Yellow Hat S.A.

  Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2014 na mocy uchwały Rady funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Yellow Hat S.A. powierzono Panu Krzysztofowi Wawro. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Sławomir Szym
 • Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 roku powziął informacje o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta Pana Mariusza Potaczała oraz Pana Dawida Sukacza. Zarząd Spółki pragnie podziękować Panu Mariuszowi Potaczała oraz Panu Dawidowi Sukaczowi za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony podczas najbliższego
 • Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

  Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. spółka INIS sp. z o.o. zawarła umowę na wdrożenie platformy B2B do współpracy elektronicznej, bazującej na systemie SAP z firmą Altab SA z siedzibą w Częstochowie. Powyżej opisane działanie jest kolejnym etapem inwestycji, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13, z dnia 18.06.2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
 • Nabycie akcji własnych

  Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 18 sierpnia 2014 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 481 akcji Spółki po średniej cenie 0,96 zł za akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 461,76 złotych. Nabyte akcje stanowią około 0,006 % kapitału zakładowego oraz około 0,006 % ogólnej liczby gł