14 kwietnia

Artykuły - 14 kwietnia (304)

 • Zmiana zakresu stosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  W nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z 14 kwietnia 2017 r. oraz nr 1/2018 z 25 stycznia 2018 r. Emitent informuje o zmianie zakresu stosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Emitent rozpoczął stosowanie następujących rekomendacji i zasad: II.Z.10.3, II.Z.11., V.Z.6., VI.R.1., VI.R.2. W pozostałym zakresie stosowanie rekomendacji i zasad szczegółowych pozostaje bez zmian. W załączeniu Emitent przekazuje
 • Informacja o trwającym audycie oraz publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

  Raport bieżący nr 5/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dn. 14 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka”) informuje, że obecnie w Spółce trwa audyt śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych
 • Wygaśnięcie niewykorzystanej umowy kredytowej z powodu nadpłynności w projekcie „Centrum Praskie Koneser” (Budynki E1 i E3)

  Raport bieżący nr 18/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu nr 6/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. Zarząd BBI Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym na wniosek spółki zależnej Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Sp.k. ("PD6, Kredytobiorca”) Bank PEKAO SA z siedzibą w Warszawie ("Bank”) zamknął rachunki kredytowe związane umową kredytową zawartą w dniu 14 kwietn
 • Płatność odsetek od obligacji serii I

  Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 16 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I. Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „
 • Zmiana zakresu stosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

  W nawiązaniu do raportu nr 1/2017 z 14 kwietnia 2017 r. Emitent informuje o zmianie zakresu stosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Emitent rozpoczął stosowanie następujących zasad: I.Z.1.11, II.Z.8. W pozostałym zakresie stosowanie zasad szczegółowych pozostaje bez zmian.Osoby reprezentujące spółkę:Grzegorz Stefański - Członek ZarząduWłodzimierz Parzydło - Członek Zarządu
 • Nie jesteś rolnikiem, ale chcesz kupić ziemię rolną? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić

  Nie jesteś rolnikiem, ale chcesz kupić ziemię rolną? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić

  Podstawę prawną dla zarządzania nieruchomościami rolnymi w Polsce stanowi głównie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Reguluje ona m.in. kwestię sprzedaży oraz kupna ziemi rolniczej, a także wskazuje podmioty uprawnione do tego typu transakcji.
 • Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

  Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty serii A”) w związku z realizacją programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze, niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. miała miejsce realizacja przez osoby uprawnione praw z tytułu posiadanych Warrantów serii A, wskutek czego nastąpiły emisja oraz objęcie akcj
 • Korekta raportu bieżącego 36/2017 - Treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 14 kwietnia 2017 r.

  Raport bieżący nr 36/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że koryguje załącznik nr 1 do raportu 36/2017. Korekta polega na zmianie zapisów dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jakie zostały podjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy Serii U "Work Service” S.A. z dnia 14 kwietnia 2017 r. Dotychczasowa treść opisu głosowania pod uchwałą nr 1 brzmiała następująco: Po przep
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20.04.2017 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja z dniem 14 kwietnia 2017 r. Pana Artura Badydy z funkcji członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie podał przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby rep
 • Pierwszy dzień notowań obligacji serii B w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenie obligacji serii B do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) uchwałę Zarządu G