10 sierpnia

Artykuły - 10 sierpnia (249)

 • Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

  Zarząd Revitum S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2017 r. na dzień 10 sierpnia 2017 r. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2017 w dniu 4 stycznia 2017 r., pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2017 r. był dzień 14 sierpnia 2017 r. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżący
 • Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2017 roku

  Zarząd Broad Gate S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2017 roku na dzień 10 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2017 roku opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 37/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku, skorygowanym następnie raportem bieżącym EBI nr 38/2016 z 18 listopada 2016 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2017 roku był dzień 14 sierpnia 2017 roku. J
 • Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

  Zarząd Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. Emitent otrzymał od spółki ABC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wypowiedzenie umowy dotyczącej pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki w trybie natychmiastowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 • Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza.

  Raport bieżący nr 14/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj.18 listopada 2016 r. powziął informację o złożeniu przez Zarządcę Masy Sensacyjnej Spółki, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych planu restrukturyzacyjne
 • Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development S.A. w dniu 10 sierpnia 2016 r.

  Raport bieżący nr 3/2016Podstawa Prawna: Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. (Emitent / Spółka) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 2/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku. Kluczowe Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta: 1) Uchwała nr 3: w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 2) Uchwała nr 4: w sprawie ro
 • Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Monday Development S.A. w dniu 10 sierpnia 2016 r.

  Zarząd MONDAY DEVELOPMENT S.A. (Emitent / Spółka) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 12/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku. Kluczowe Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta: 1) Uchwała nr 3: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 2) Uchwała nr 4: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia spr
 • Korekta raportu nr 25/2016

  Informujemy, iż raport bieżący EBI nr 25/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. Spółki Sakana S.A. z istotną informacją został omyłkowo opublikowany z nieaktualnej podstawy prawnej - obecnie § 3 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO nie obowiązuje -został uchylony. W związku z powyższym treść raportu została przekazana za pośrednictwem systemu ESPI. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 16/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki MFO S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku zawarł z Bankiem Millennium S.A. umowę o kredyt na innowacje technologiczne na kwotę 7.500.000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Umowa została zawarta na okres od 10/08/2016 do 31/12/2022. Celem kredytu jest finansowanie projektu pt." WDROŻENIE INNOWACYJNEJ ZAUTOMATYZOWANEJ TECHNOLOGII WYTWA
 • Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2016

  Raport bieżący nr 38/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 17 Statutu i § 14 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, wybrała Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790, na biegłego rewidenta (audytora) Spółki
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ B3System S.A. zwołanym na dzień 25 lipca 2016 roku i obradującym po przerwie w dniu 10 sierpnia 2016 roku.

  Raport bieżący nr 24/2016Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd B3System S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 lipca 2016 roku i obradującym w dniu 10 sierpnia 2016 roku, był CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiadający 100.000 akcji i głosów, stanowiących 100 % kapitału i głosów na