Biznes - 10 kwietnia

Artykuły - 10 kwietnia (161)

 • Zmiana przepisów regulujących podnoszenie kwalifikacji przez pracowników a zwolnienie od podatku dochodowego

  Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy). Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego do
 • Zarządzanie portfelem w JST

  W moim portfelu programów, projektów i wielu innych działań czas na pisanie tego artykułu był zaplanowany na weekend 10-11 kwietnia 2010 r. Wybaczcie więc, że być może nie będzie on tak lekki, łatwy i przyjemny w odbiorze, jak być może by był, gdyby nie data 10 kwietnia, której już nikt z żyjących nie zapomni, a wszyscy, którzy dopiero się narodzą, będą się uczyć jej znaczenia.
 • Zawarcie aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP

  Raport bieżący nr 13/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 1 marca 2010 r. został zawarty Aneks nr 1 ("Aneks") do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. z dnia 10 kwietnia 2009 r. ("Umowa"), o której Spółka poinformowała w RB 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Na mocy Aneksu strony dokonały przedłużenia termin
 • Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 10 kwietnia 2009 r.

  Raport bieżący nr 31/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej w
 • Zmiany w składzie zarządu

  Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2009 r. otrzymał informację, że Pan Michał Hnatiuk, z przyczyn osobistych, z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki i polegającej na ustaleniu, że zarząd Spółki liczył będzie nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, rezygnuje z funkcji Wiceprezesa i członka zarządu Spółki. Jednocześnie
 • Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 10 kwietnia 2009 r.

  Raport bieżący nr 21/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA (Fundusz) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie infor
 • Korekta raportu bieżącego nr 3/2008

  Raport bieżący nr 10/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2
 • Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 26 maja 2008 r.

  Raport bieżący nr 51/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Warszawa, 26 maja 2008 r. MEDIATEL SA Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 26 maja 2008 r. Raport bieżący nr 51/2008 Zarząd MediaTel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 26 maja 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie. Spółka informuje, iż podczas obrad Nadzwyc
 • Transakcje na akcjach EFH Żurawie Wieżowe S.A. przez podmiot blisko związany z osobami nadzorującymi Emitenta

  Raport bieżący nr 46/2008Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 15 kwietnia 2008 roku czterech zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby nadzorującej Emitenta i jednocześnie nadzorującej podmiot, który zbył akcje Emitenta. Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji: - zbycia 1
 • Korekta raportu 2 / 2008

  Zarząd Victoria Asset Operation Centre S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii E, 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii F i 5.600.00 (pięć miionów sześćset tysięcy) akcji serii G i Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Victoria Asset Operation Centre S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wa