zasiłek chorobowy

Artykuły - Zasiłek chorobowy (12)

 • ZUS zwleka, podatnik czeka, a skarbówka zarabia na odsetkach

  ZUS zwleka, podatnik czeka, a skarbówka zarabia na odsetkach

  Osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłacał przez lata zasiłku chorobowego, muszą zapłacić PIT od otrzymanego oprocentowania - wynika z wyroku NSA.
 • Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  Choroba, macierzyństwo albo opieka nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny uprawnia ubezpieczonego do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Podstawę wymiaru tych świadczeń dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za przepracowane w tym czasie nadgodziny.
 • ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  ​Jak zdobyć zasiłek z ZUS? Nowy sposób kobiet, którym nie przysługuje świadczenie

  Praca tymczasowa może stać się metodą na uzyskanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Wystarczy zatrudnić się na kilka godzin po trzecim miesiącu ciąży.
 • Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. W głównej mierze korzystają z niego ubezpieczone, które urodziły dziecko. Przysługuje on wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to zostało również zagwarantowane ubezpieczonym ojcom dzieci i to nie tylko za okres urlopu ojcowskiego, ale także - po spełnieniu określonych warunków - za okres urlopów przewidzianych dla matki dziecka.
 • Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące w razie niezdolności do pracy. Jest ono zaliczane do tzw. świadczeń krótkoterminowych. Wypłacane jest zasadniczo przez 182 dni okresu zwanego zasiłkowym. Ma ono na celu rekompensatę utraconego zarobku. Z tego też powodu jego wysokość uzależniona jest w głównej mierze od osiągniętego przez uprawnionego do zasiłku chorobowego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Przy czym tak jest, gdy świadczenie przysługuje w trakcie ubezpieczenia. Jeżeli natomiast należne jest ono za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, to ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia.
 • Kiedy przedsiębiorca idzie na L4

  Kiedy przedsiębiorca idzie na L4

  Podstawą przyznania zasiłku chorobowego choremu przedsiębiorcy jest dostarczenie do ZUS-u zwolnienia lekarskiego oraz formularza ZUS Z-3b. Ten drugi dokument wypełnia samodzielnie przedsiębiorca - przeoczenia czy błędy mogą wpłynąć na decyzję o wypłacie zasiłku chorobowego.
 • Bezprawie ZUS w majestacie prawa. Coraz więcej osób bez zasiłku chorobowego

  Bezprawie ZUS w majestacie prawa. Coraz więcej osób bez zasiłku chorobowego

  Rozporządzenie, dzięki któremu można odmówić wypłaty pieniędzy ubezpieczonemu, jest dla organu rentowego świętością. Ważniejszą niż ustawa.
 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku oznacza jej przejęcie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 • Płatnik składek może zostać obciążony zwrotem świadczeń chorobowych

  Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia odpowiednią ilość osób ubezpieczonych, zobowiązani są do ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz do ich wypłaty. Płatnicy, którzy nie posiadają takich uprawnień, mają obowiązek przekazywania organowi rentowemu stosownej dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania i wypłaty świadczeń. Każdy z nich odpowiada za wykonanie powierzonych zadań.
 • Co powoduje zmniejszenie zasiłku chorobowego?

  Co powoduje zmniejszenie zasiłku chorobowego?

  Zasiłek chorobowy, należny generalnie jako rekompensata utraconego zarobku, zasadniczo związany jest z niezdolnością do pracy lub z niemożnością jej wykonywania. Przysługuje w ściśle określonym przez ustawodawcę wymiarze ubezpieczonemu albo osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Określając warunki, po spełnieniu których zasiłek chorobowy jest należny, ustawodawca wskazał jednocześnie sytuacje, których zaistnienie powoduje zmniejszenie jego wysokości. Może się więc zdarzyć, że pomimo braku możliwości świadczenia pracy i nabycia prawa do zasiłku chorobowego, wysokość przysługującej należności zostanie zmniejszona.